டிராட்ஸ்கி மருது ஓவியத்தொடர்: பாகம் 2

ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருது தாம் கட்டியெழுப்பிய முற்றிலும் புதியதொரு கற்பனை உலகினுள் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறார்…