முடிவிலியின் இழை

காலவெளியின் சிக்கலான பரிமாணங்களுக்குள் மிதக்கும் விக்டர் ஒகாம்போவின் அறிவியல் புனைவு மொழிபெயர்ப்புக் குறுங்கதை

க்ளிக்

அனுஷாவின் இந்தக் கதை, அன்றாடம் நிறைந்திருக்கிற ஒருவனின் வாழ்க்கை எதிர்கொள்ளும் சிறு மாயத்தையும் வருடிச் செல்கிறது

தனிமை

இளஞ்சேரனின் கவிதை
“நான் மட்டும், விண்பெட்டியில் மிதக்க,
தனிமையில், தனியாக…”