மோபியஸ் (Mobius)

பாலாவின் கவிதை
“செழித்துப் பெருத்திருந்த
அந்த ஆப்பிளின் மையத்தில் விழுந்த
முதல் கடியின் முடிவில்…”