தனிமை

இளஞ்சேரனின் கவிதை
“நான் மட்டும், விண்பெட்டியில் மிதக்க,
தனிமையில், தனியாக…”