யுவராட்சஷன்

பேரண்டத்தின் எல்லைப்பகுதியில் இருக்கும் ஒளியறாக்காட்டிலிருந்து

கவிதை – ஜமீல்

ஓவியத்தில் வரையப்படிருந்த குழந்தை ஒழுகொழுக
ஐஸ் பழம் சுவைக்கிறது

அடாசு கவிதை #2

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் இரண்டாம் பாகம்.

ச.துரை கவிதை

நாடியில் இருந்து கீழ்நோக்கி
இடுப்புவரை ஒரு கோடு உருவாகியிருந்தது…

தனிமை

இளஞ்சேரனின் கவிதை
“நான் மட்டும், விண்பெட்டியில் மிதக்க,
தனிமையில், தனியாக…”

மோபியஸ் (Mobius)

பாலாவின் கவிதை
“செழித்துப் பெருத்திருந்த
அந்த ஆப்பிளின் மையத்தில் விழுந்த
முதல் கடியின் முடிவில்…”