அடாசு கவிதை #2

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் இரண்டாம் பாகம்.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்